VANHEMMAT

Smiley face

“Koulua voisi uudistaa yhdessä oppimisen avulla, uskovat aiheesta tietokirjan julkaisseet kasvatus- ja viestintäalan ammattilaiset. Mallissa ryhmä ratkoo yhdessä tehtävät, opettaja innostaa ja ohjaa. Samalla syntyy sosiaalisia taitoja, oppimisen iloa ja yhteisöllisyyden tunnetta. Kaikki voittavat.”

Kotimaa , 28.1.2016

Smiley face

Buddyschool on koulussa toimiva oppimisen tuen menetelmä  ja se vastaa opetussuunnitelman sisältöjä. Buddyschool on opettamalla oppimisen menetelmä joka perustuu vertaisoppimiseen, jossa vanhemmat oppilaat opettavat nuorempia oppilaita.

Tutkitun tiedon mukaan vertaisoppiminen on todettu tehokkaaksi tavaksi oppia. Tehokkuus on todettu merkittäväksi tiedollisten oppimistulosten saavuttamisessa, motivaation kasvussa, itseohjautuvuuden ja vuorovaikutustaitojen kehittymisessä, opinnoissa viihtymisessä ja yleisten työelämä valmiuksien hankkimisessa.

Vertaisoppimisen kautta vahvistetaan oppilaiden erilaisia taitoja; kuten luku, -kirjoitus, -ja vuorovaikutustaitoja. Lisäksi vertaisoppiminen vahvistaa oppilaiden aktiivisuutta, vastuunottoa ja itsetuntoa. Toiminta parantaa koulun ilmapiiriä uudella, iloisella ja yhteisöllisellä tavalla. Kouluviihtyvyyden lisääntyminen parantaa oppilaiden oppimistuloksia ja siten nuorten tulevaisuuden mahdollisuuksia.

Tavoitteena on parantaa oppilaiden oppimistuloksia, sosiaalisia taitoja ja kouluviihtyvyyttä sekä tukea nuorten työllistymistä ja luoda pysyviä ratkaisuja tukiopetuksen ja oppimisen malleiksi peruskouluihin.

Vanhemmat oppilaat, vertaisohjaajat saavat toiminnasta todistuksen. Todistuksesta on hyötyä jatko opinnoissa ja kesätöitä hakiessa. Vertaisohjaajana toimimisen kautta nuoret saavat arvokasta työkokemusta. Toimintatapa räätälöidään koulun tarpeiden mukaan.  Toiminta sopii moneen tilanteeseen. Joustavuutensa vuoksi toimintaa on helppo kokeilla erilaisten oppijoiden tarpeisiin.

Laaja-alainen osaaminen

On tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon muodostamaa kokonaisuutta. Ihmisenä kasvaminen, opiskelu, työnteko sekä kansalaisena toimiminen nyt ja tulevaisuudessa edellyttävät tiedon- ja taidonalat ylittävää ja yhdistävää osaamista.
(Perusopetuksen suunnitelman perusteet 2014.)