TILL LÄRARE

 ,
Smiley face
 

Buddyschool som pedagogisk metod grundar sig på kamratinlärning i undervisningen. Buddyschool för samman elever av olika åldrar och med olika bakgrunder i en lättillgänglig lärmiljö. Verksamhetssättet skräddarsys efter skolans behov och modellen lämpar sig för många olika situationer. Eftersom verksamheten är så flexibel är det lätt att testa den i olika situationer för olika elevers behov. Fungerar från högstadieelever till lågstadieelever och/eller inom hög- och lågstadieskolan. Lärarens roll är att ta ett steg tillbaka och låta eleverna ha en aktiv roll i planeringen och genomförandet.

 
 

Fördelarna med Buddyschool:

• En del elever utexamineras från grundskolan med bristfälliga färdigheter och fortsätter inte till andra stadiet.
Färdigheterna utvecklas med hjälp av kamratinlärning och färdigheterna för studier efter grundskolan förbättras.

• Skolan ger inte erfarenheter av att man lyckas: leder lätt till att man ger upp.
Alla kan undervisa, undervisningen av andra förstärker den egna inlärningen och ger erfarenheter av ett väl utfört arbete.

• Föräldrarna saknar resurser att stödja barnets skolgång.
Med hjälp av kamratundervisningen får man stöd för skolgången om föräldrarna saknar tillräckliga resurser eller om eleven behöver stöd med studierna i den finska skolan.

• Man vågar inte berätta för föräldrarna eller lärarna om man inte lär sig (framgångspress).
Kamratinlärningen sänker tröskeln att ställa frågor och be andra om hjälp, om man inte kan själv.

 ,

Buddyschool fungerar på två sätt; inom och utanför undervisningen. För båda modellerna kan ordnas handledarundervisning för eleverna. Efter utbildningen är det lättare för dem att tillägna sig kamratrollen. I undervisningen planeras även hur man ska genomföra Buddyschool i respektive skola.

 
Smiley face
 

Buddyschool i undervisningen

 

Buddyschool som en del av undervisningen kräver inga extra resurser eller lokaler av skolan. Läraren skapar ramarna för lektionen och väljer ut temat och materialet i enlighet med målet. Kamrathandledarna läser igenom materialet och planerar lektionen utifrån ramarna. Ansvaret för undervisningen ligger främst hos eleverna.

Hela klassen eller en del av den eller även enstaka elever kan ha rollen som kamrathandledare. Undervisningsämnet ingår i kamrathandledarnas egna lektioner. Elever med risk att inte få någon prestationsanteckning för en kurs kan avlägga kursen i fråga genom att undervisa yngre elever.

 

  Elever i årskurs nio undervisar lågstadieeleverna i den förberedande klassen i läsning.

  Elever i årskurs fem avlade rymdkursen genom att ordna undervisningsstunder för lägre årskurser.

  Elever i årskurs nio undervisar förstaklassister i läsning och skrivning.

  En elev i årskurs sex fungerar som kamrathandledare för årskurserna ett och tre.

  Buddyschool som tillvalskurs för kamrathandledare.

 

Buddyschool utanför undervisningen

 

Om Buddyschool äger rum utanför undervisningen ska skolan ordna med en vuxen och en lokal för verksamheten. Lokalen kan vara till exempel ett klassrum, gymnastiksalen eller skolbiblioteket. Buddyschool kan ordnas till exempel under håltimmen eller före eller efter undervisningen. Som kamrathandledare fungerar en utvald grupp som skolan har ansett att har nytta av verksamheten. Kamrathandledarna kan vara av olika åldrar och komma från olika årskurser. Gruppstorleken kan variera.

 
 

  Elever i årskurserna fem och sex håller studie- och inomhusraster för yngre elever.

  Elever i årskurserna 7–9 ordnar en lektion för yngre elever innan deras skoldag börjar och hjälper dem med t.ex. läxorna.

  Elever i årskurs sju handleder yngre elever under raster.

 

 

Lärares erfarenheter

• Samarbetet mellan lärarna har ökat i skolan, vilket ökar välbefinnandet i arbetet.

• Underlättar det egna arbetet.

• För med sig mer resurser, t.ex. samtidig undervisning möjlig.

• Möjlighet att utveckla det egna arbetet.

• Eleven får positiv feedback, vilket syns som bättre inlärningsresultat.

• Eleven visar styrkor som man inte kan se under vanliga lektioner.

• Eleverna blir lätt intresserade.

• Kamrathandledarna motiveras av arbetsintyget, ansvarstagande och meningsfullt arbete.

• Kamrathandledarna arbetar självständigt.

• Även andra elever har bett att få undervisa lågstadieelever.

• Eleverna har tagit ansvar för arrangemangen.

• Lågstadieeleverna har fått möjlighet att få undervisning på olika språk vid behov.

• Ett sätt att öka läsning bland dem som i övrigt knappast läser.

• Eleverna får använda sig av sina styrkor och lär sig genom att undervisa andra.

• Äldre elever tjänar som positiva rollmodeller för de yngre.

 

 ,