OPETTAJAT

Smiley face

Buddyschool on opettamalla oppimisen toimintamalli, joka perustuu vertaisopettamiseen. Buddyschoolissa eri-ikäiset ja – taustaiset oppilaat kohtaavat matalan kynnyksen oppimisympäristössä. Toimintatapa räätälöidään koulun tarpeiden mukaan ja se sopii moneen tilanteeseen.  Joustavuutensa vuoksi toimintaa on helppo kokeilla erilaisissa tilanteissa erilaisten oppijoiden tarpeisiin. Toimii yläkoululaisilta alakoululaisille ja/ tai ylä- ja alakoulun sisällä. Opettajan rooli astua taka-alalle ja antaa oppilaille aktiivinen rooli suunnittelussa ja toteutuksessa.
Toimintamallia kehitetään jatkuvasti yhdessä opettajien kanssa vastaamaan parhaiten kouluilta tulevia oppimisenhaasteita ja vahvistamaan oppimista.

Buddyschoolin hyödyt:

•Osa oppilaista valmistuu peruskoulusta heikoin taidoin eikä jatka toiselle asteelle
Taidot kehittyvät vertaisoppimisen keinoin ja valmiudet peruskoulun jälkeisiin opintoihin paranevat

•Koulu ei tuota onnistumisen kokemuksia: johtaa helposti luovuttamiseen
Jokainen voi opettaa, opettamisen kautta oma oppiminen vahvistuu ja muiden opettaminen tuo onnistumisen kokemuksia

•Kotona ei ole mahdollisuuksia koulunkäynnin tukemiseen
Vertaisopetuksen avulla tukea koulunkäyntiin, jos kotoa ei riittävästi resursseja taikka osaamista tukea suomalaisen koulun opinnoissa

•Vanhemmille tai opettajille ei uskalleta kertoa jos ei opi (paineet menestymiselle)
Vertaisoppiminen madaltaa kynnystä kysyä ja pyytää apua toiselta oppilaalta, jos ei itse osaa

Buddyschoolia toimii kahdella tavalla; opetuksen sisällä ja opetuksen ulkopuolella. Molempiin malleihin on mahdollista saada vertaisohjaaja koulutus oppilaille. Koulutuksen jälkeen heidän on helpompi ottaa vertaisen rooli. Koulutuksessa suunnitellaan myös toimintaa, miten kussakin koulussa Buddyschoolia lähdettäisiin toteuttamaan.

Smiley face

Buddyschool opetusmenetelmänä

Buddyschool opetusmenetelmänä ei vaadi koululta ylimääräistä resurssia eikä tilaa. Opettaja suunnittelee oppitunnille tavoitteen mukaisesti raamit ja käsiteltävän aiheen sekä materiaalin. Vertaisohjaajat tutustuvat materiaaliin ja ideoivat oppitunnin raamien pohjalta. Vetovastuu opettamisesta on pääasiassa oppilailla.

Vertaisohjaajina voi toimia koko luokka, osa luokasta tai yksittäinen oppilas. Opetettava aine kuuluu vertaisohjaajien omien oppituntien sisään. Oppilas, jolla on riski jäädä vaille kurssi suoritusta voi suorittaa kyseisen kurssin opettamalla pienempiä.

Opetusta tukevaa Buddyschool toimintaa

Buddyschool tukee opetusta myös varsinaisten oppituntien ulkopuolella. Se vaatii koululta aikuisen ja tilan. Tila voi olla esimerkiksi luokkahuone, liikuntasali tai koulun kirjasto. Aika voi olla esimerkiksi hyppytunti, ennen opetusta ja opetuksen jälkeen. Vertaisohjaajina toimii valikoitu ryhmä, jonka koulu on katsonut hyötyvän toiminnasta. Vertaisohjaajat voivat olla eri luokilta ja eri-ikäisiä. Ryhmän koko voi vaihdella.

Opettajien kokemuksia

• Opettajien välinen yhteistyö koulussa on lisääntynyt, tämä lisää työhyvinvointia

• Helpottaa omaa työtä

• Tuo lisää resursseja esim. samanaikaisopetus mahdollinen

• Mahdollisuus oman työn kehittämiseen

• Oppilas saa positiivista palautetta, joka näkyy parempina oppimistuloksina

• Oppilaasta paljastuu vahvuuksia, joita oppitunnilla ei voi nähdä

• Oppilaat innostuvat helposti

• Vertaisohjaajia motivoi työtodistus, vastuun ottaminen ja mielekäs tekeminen

• Vertaisohjaajat toimivat itsenäisesti

• Muutkin oppilaat ovat pyytäneet päästä opettamaan alakoululaisia

• Oppilaat ovat ottaneet vastuuta järjestelyistä

• Alakoululaiset ovat saanet mahdollisuuden saada opetusta tarvittaessa eri kielillä

• Keino lisätä lukemista niille, jotka eivät muutoin juuri lue

• Oppilaat saavat käyttää omia vahvuuksia ja oppivat opettamalla muita

• Positiivinen roolimalli alakoululaisille vanhemmista oppilaista