OPETTAJAT

Smiley face

Buddyschool on opettamalla oppimisen toimintamalli, joka perustuu vertaisopettamiseen ja tavoitteena on parantaa oppimistuloksia. Buddyschoolissa eri-ikäiset ja – taustaiset oppilaat kohtaavat matalan kynnyksen oppimisympäristössä. Toimintatapa räätälöidään koulun tarpeiden mukaan ja se sopii moneen tilanteeseen.  Joustavuutensa vuoksi toimintaa on helppo kokeilla erilaisissa tilanteissa erilaisten oppijoiden tarpeisiin. Toimii yläkoululaisilta alakoululaisille ja/ tai ylä- ja alakoulun sisällä. Opettajan rooli astua taka-alalle ja antaa oppilaille aktiivinen rooli suunnittelussa ja toteutuksessa.
Toimintamallia kehitetään jatkuvasti yhdessä opettajien kanssa vastaamaan parhaiten kouluilta tulevia oppimisenhaasteita ja vahvistamaan oppimista.

Buddyschoolin hyödyt:

•Osa oppilaista valmistuu peruskoulusta heikoin taidoin eikä jatka toiselle asteelle
Taidot kehittyvät vertaisoppimisen keinoin ja valmiudet peruskoulun jälkeisiin opintoihin paranevat

•Koulu ei tuota onnistumisen kokemuksia: johtaa helposti luovuttamiseen
Jokainen voi opettaa, opettamisen kautta oma oppiminen vahvistuu ja muiden opettaminen tuo onnistumisen kokemuksia

•Kotona ei ole mahdollisuuksia koulunkäynnin tukemiseen
Vertaisopetuksen avulla tukea koulunkäyntiin, jos kotoa ei riittävästi resursseja taikka osaamista tukea suomalaisen koulun opinnoissa

•Vanhemmille tai opettajille ei uskalleta kertoa jos ei opi (paineet menestymiselle)
Vertaisoppiminen madaltaa kynnystä kysyä ja pyytää apua toiselta oppilaalta, jos ei itse osaa

Buddyschool tukee oppilaiden eriaikaista oppimista. Eri ikäisten, – tasoisten ja -taustaisten oppilaiden yhteinen vuorovaikutus synnyttää oppimistilanteita, jotka vahvistavat sosiaalisia taitoja, oppimisenhalua ja -iloa sekä yhteisöllisyyden tunnetta koulussa. Buddsychool tukee myös kielitietoista oppimista. Buddsychool toimintamallia voidaan käyttää kaikissa opetuksen tasoissa:perusopetuksessa, lukiossa ja ammatillisessa opetuksessa.

Smiley face

Buddyschool koulussa

Buddyschool ei tarvitse toimintaansa koulussa lisäresursseja eikä rakenteita. Opettaja suunnittelee oppitunnille tavoitteen mukaisesti raamit ja käsiteltävän aiheen sekä materiaalin. Vertaisohjaajat tutustuvat materiaaliin ja ideoivat oppitunnin raamien pohjalta. Vetovastuu opettamisesta on pääasiassa oppilailla.

Vertaisohjaajina voi toimia koko luokka, osa luokasta tai yksittäinen oppilas. Opetettava aine kuuluu vertaisohjaajien omien oppituntien sisään. Oppilas, jolla on riski jäädä vaille kurssi suoritusta voi suorittaa kyseisen kurssin opettamalla pienempiä.

Buddyshcool ja opetussuunnitelma

Kulttuurinen  osaaminen ja vuorovaikutus.

Kouluyhteisössä oppilaat saavat kokemuksia vuorovaikutuksen merkityksestä myös omalle kehitykselle. He kehittävät sosiaalisia taitojaan sekä  oppivat ilmaisemaan itseään eri tavoin. Oppilaita rohkaistaan vuorovaikutukseen ja itsensä ilmaisemiseen vähäiselläkin kielitaidolla .

(Perusopetuksen suunnitelman perusteet 2014)

Opettajien kokemuksia

• Opettajien välinen yhteistyö koulussa on lisääntynyt, tämä lisää työhyvinvointia

• Helpottaa omaa työtä

• Tuo lisää resursseja esim. samanaikaisopetus mahdollinen

• Mahdollisuus oman työn kehittämiseen

• Oppilas saa positiivista palautetta, joka näkyy parempina oppimistuloksina

• Oppilaasta paljastuu vahvuuksia, joita oppitunnilla ei voi nähdä

• Oppilaat innostuvat helposti

• Vertaisohjaajia motivoi työtodistus, vastuun ottaminen ja mielekäs tekeminen

• Vertaisohjaajat toimivat itsenäisesti

• Muutkin oppilaat ovat pyytäneet päästä opettamaan alakoululaisia

• Oppilaat ovat ottaneet vastuuta järjestelyistä

• Alakoululaiset ovat saanet mahdollisuuden saada opetusta tarvittaessa eri kielillä

• Keino lisätä lukemista niille, jotka eivät muutoin juuri lue

• Oppilaat saavat käyttää omia vahvuuksia ja oppivat opettamalla muita

• Positiivinen roolimalli alakoululaisille vanhemmista oppilaista